Trang chủ  

Tuyển sinh 2018  

Thông tin tuyển sinh ngành Phân tích các sản phẩm lọc dầu - Bậc Cao đẳng

Thứ ba, 25 Tháng Bảy, 2017

Thông tin tuyển sinh ngành Phân tích các sản phẩm lọc dầu - Bậc Cao đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: PHÂN TÍCH CÁC SẢN PHẨM LỌC DẦU

Mã ngành, nghề: 6510707

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: (Chính quy/ Thường xuyên) Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Thời gian đào tạo: 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo Phân tích các sản phẩm lọc dầu nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có thể tham gia vào các hoạt động xã hội với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kiến thức và kỹ năng tương xứng với trình độ của một cử nhân công nghệ. Cụ thể là:

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, số lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương trong từng giai đọan lịch sử.

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đảm bảo yêu cầu công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

     + Trình bày đúng các kiến thức cơ bản và cơ sở của môn học đã được trang bị phù hợp với trình độ;

+ Vận dụng được các kiến thức về phân tích, kỹ thuật tiến hành để phân tích các chỉ tiêu cơ bản của dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu;

+Trình bày được các quy trình phân tích dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

+ Thiết lập được công thức tính toán các kết quả phân tích;

+ Xử lý được các số liệu sau khi phân tích;

-         Kỹ năng:  Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng thực hiện các nhóm công việc:

+ Thực hiện thành thạo các quy trình phân tích các chỉ tiêu đã được học;

+ Xây dựng được phương án dự trù dụng cụ và hóa chất cho phòng thí nghiệm của nhà máy lọc dầu, các kho chứa xăng dầu;

+ Thực hiện được các kỹ năng phân tích dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

+ Tổ chức, điều hành được phòng thí nghiệm đã được phân công;

+ Vận hành thành thạo các trang thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm phân tích các sản phẩm lọc dầu;

+ Thiết lập được quy trình phân tích cho các chỉ tiêu mới;

+ Xử lý được các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm;

+ Hướng dẫn được những người có trình độ thấp hơn.

1.1.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, định hướng phát triển của ngành phân tích hóa chất Việt Nam, giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người phân tích hóa chất nói riêng;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất; quốc phòng

+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo;

+ Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục quốc phòng; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Sau khi học xong chương trình này người học có cơ hội làm việc trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng và có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

-         Số lượng môn học: 29

-         Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 Tín chỉ

-         Khối lượng các môn học chung, đại cương: 450 giờ

-         Khối lượng các môn học chuyên môn: 2085  giờ

Khối lượng lý thuyết: 283 giờ ; Thực hành, Thực tập, Thí nghiệm: 1706 giờ

Khối lượng kiểm tra: 96 giờ

3. Nội dung chương trình:

MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Số tín chỉ

Tổng số (giờ)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

22

450

220

200

30

MH 01

Pháp luật

2

30

21

7

2

MH 02

Chính trị

6

90

60

24

6

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

3

75

58

13

4

MH 05

Tin học

3

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

6

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

68

2085

283

1706

96

II.1.

Khối kiến thức cơ sở  ngành

8

150

84

52

14

MH 07

Hóa vô cơ

1

15

14

 

1

MH 08

Hóa hữu cơ

1

15

14

 

1

MH 09

Hóa lý

2

30

28

 

2

MH 10

Xử lý số liệu

1

15

14

 

1

MH 11

Thực hành Hóa vô cơ và Hữu cơ

2

60

 

52

8

MH 12

Hóa môi trường

1

15

14

 

1

II.2.

Khối kiến thức chuyên ngành

44

855

199

934

82

MH 13

Hóa phân tích

1

15

14

 

1

MH 14

Quá trình thiết bị

2

30

28

 

2

MH 15

Thực hành kỹ thuật phòng thí nghiệm

2

60

 

52

8

MH 16

Các phương pháp phân tích hóa lý

2

30

28

 

2

MH 17

Thực hành Các phương pháp phân tích hóa lý

3

90

 

78

12

MH 18

Thực hành phân tích cơ bản

3

90

 

78

12

MH 19

Hóa học và hóa lý Polyme

2

30

28

 

2

MH 20

Thực hành vật liệu

3

90

 

78

12

MH 21

Hóa học dầu mỏ và khí

2

30

28

 

2

MH 22

Công nghệ chế biến dầu khí

3

45

43

 

2

MH 23

An toàn dầu khí

1

15

10

4

1

MH 24

Nhiên liệu sạch

2

30

20

8

2

MH 25

Thực hành kỹ thuật xúc tác lọc hóa dầu

6

180

 

168

12

MH26

Thực hành phân tích sản phẩm lọc dầu

4

120

 

108

12

MH27

Thực tế tại cơ sở sản xuất

8

360

 

360

 

II.3

Khối kiến thức thực tập nghề nghiệp

8

360

 

360

 

MH 28

Thực tập cuối khóa

8

360

 

360

 

II.4

Tốt nghiệp

8

360

 

360

 

MH 29

Khóa luận tốt nghiệp

8

360

 

360

 

Tổng cộng

90

2535

503

1906

126

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Các môn học chung bắt buộc:

MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Số tín chỉ

Tổng số (tiết)

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

22

450

220

200

30

MH 01

Pháp luật

2

30

21

7

2

MH 02

Chính trị

6

90

60

24

6

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

3

75

58

13

4

MH 05

Tin học

3

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

6

120

60

50

10

4.2. Xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Học tập nội quy quy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh khi mới nhập trường;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các đơn vị sản xuất;

- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện sinh viên;

- Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá như sau:

Số

TT

Nội dung

Thời gian

1

 Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

 

2

 Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể.

Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

 

3

 Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

 

4

 

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

 Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi học kỳ 1 lần

4.3. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

            Đào tạo theo phương thức tín chỉ.

Kiểm tra đánh giá môn học theo thang điểm 10, việc đánh giá kết quả học tập của môn học áp dụng cho phương thức đào tạo tín chỉ và căn cứ theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành “Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp”.

            Điểm môn học bao gồm: điểm trung bình các bài kiểm tra có trọng số 0.4 và điểm thi có trọng số 0.6.

            - Điểm môn học, mô-đun đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 trở lên

Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung tích lũy:

Trong đó:

A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm trung bình chung tích lũy;

i: là số thứ tự môn học, mô-đun;

+ ai: là điểm của môn học, mô-đun thứ i;

+ ni: là số tín chỉ của môn học, mô-đun thứ i;

+ n: là tổng số môn học, mô-đun trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số môn học, mô-đun đã tích lũy.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp (nếu có) và xét công nhận tốt nghiệp:

- Hướng dẫn thi tốt nghiệp: Không.

- Thực hiện theo quy chế hiện hành của Nhà Trường. Người học được đào tạo theo phương thức tín chỉ không dự thi tốt nghiệp mà chỉ được xét tốt nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Tích lũy đủ các môn học theo chương trình đào tạo

+ Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên (hoặc thang điểm 10 từ 5 trở lên).

+ Có kết quả đạt yêu cầu đối với các môn học điều kiện: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.

+ Thõa mãn chuẩn đầu ra theo quy định của chương trình đào tạo.

4.5. Các chú ý khác

Sau khi bố trí các môn học, mô đun chung bắt buộc, các Cơ sở dạy nghề có thể sắp xếp lại thứ tự các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý.

  • Chọn học Trung cấp
  • Chọn học Trung cấp